Spolek

Montánní spolek Zdař Bůh vznikl z popudu několika lidí, kterým není lhostejný stav a historický odkaz českého hornictví. Montánní spolek Zdař Bůh je nezisková organizace, jejímž cílem je rozvoj, ochrana, obnova a prezentace kulturních hodnot a kulturního dědictví vyplývajících z historických tradic hornictví.

Přípravný výbor vypracoval stanovy a podal u Ministerstva vnitra ČR návrh na registraci, které k 29. září 2011 provedlo registraci (IČO 22771948). První ustavující schůze spolku proběhla 25. října 2011, kdy byli přijati první členové, zvoleny orgány spolku a program činnosti.

Spolek tímto zahájil svou činnost, přičemž prvním úkolem je získání širšího povědomí a finančních prostředků pro své aktivity, kdy jedním ze stěžejních úkolů, které si spolek vytkl za cíl, je digitalizace dobových materiálů a zejména převod, zajištění a zpřístupnění jednoho historického důlního díla.

18. prosince 2015 došlo díky novelizaci Občanského zákoníku k přejmenování spolku z Montánní společnost Zdař Bůh na Montánní spolek Zdař Bůh (dále jen MSZB).